(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានផលិតវីដេអូថ្មីមួយ ស្តីពីការណែនាំ ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការស្នើសុំលើកទឹកចិត្ត ផ្នែកពន្ធដារសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ក្នុងវិស័យអាទិភាព ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួល ដល់អ្នកស្នើសុំ៕

សូមទស្សនាវីដេអូណែនាំដូចខាងក្រោម៖