(ភ្នំពេញ)៖ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ បានអនុញ្ញាតឲ្យភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ ចំនួន៩,៥៤៦នាក់ ក្នុងនោះភ្នាក់ងារពេញសិទ្ធិមានចំនួន ២,៩៩៩នាក់ និងភ្នាក់ងារបម្រុងមានចំនួន ៦,៥៤៧នាក់ ដែលត្រូវសង្កេតមើលការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០៕

ខាងក្រោមនេះជាតារាង ដែលគណបក្សនយោបាយបានដាក់ភ្នាក់ងារទាំងពេញសិទ្ធិ និងបម្រុង៖