(ភ្នំពេញ)៖ បន្ទាប់ពីបានបិទបញ្ជាប់មហាសន្និបាត របស់គណៈកម្មាធិកាកណ្កាល នៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើកទី៤០ អណត្តិទី៥ អស់រយះពេលពីរថ្ងៃ នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ , គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញប្រកាសលទ្ធផល នៃមហាសន្និបាទនេះ ចំនួន៤ទំព័រដូចខាងក្រោម៖