(ភ្នំពេញ)៖ ប្រសិនបងប្អូនមានចម្ងល់នានា ក្នុងការអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ នៃខេត្តកណ្តាល ដែលបានដាក់ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាល សូមសាកសួរមកគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំការអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ “គ.ប.ខ.” តាមរយៈចុចចូលក្នុង link Group Telegram ខាងក្រោមនេះ៖

ចូលរួមក្រុមសំនួរ និងចម្លើយទាក់ទងវិធានការបិទខ្ទប់ភ្នំពេញ និងតាខ្មៅ

Join https://t.me/lockdownPP

សូមតាមដានព័ត៌មានផ្លូវការពី App Fresh News និង Channel Telegram របស់បណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News.
Join https://t.me/freshnewsasia