(ភ្នំពេញ)៖ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បានបង្ហាញតារាងតម្លៃអង្ករ លក់រាយក្នុងស្រុក (សម្រាប់ទីតាំងផ្ទាល់ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ) សម្រាប់ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

ជាមួយគ្នានេះ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ក៏បានបង្ហាញទៅតាំងលក់អង្ករក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដែលនៅបើកដំណើរការធម្មតាមិនមានបិទនោះទេ ទោះរាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅត្រូវបិទខ្ទប់ក្តី៕

ខាងក្រោមនេះ ជាតារាងតម្លៃអង្ករ៖