(ភ្នំពេញ)៖ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ១,២៤១,៩៤៧នាក់។

* ក្រសួងសុខាភិបាល ចាក់បានចំនួន៖ ៩៦៧,០៨៩នាក់។
* ក្រសួងការពារជាតិ ចាក់បានចំនួន៖ ២៧៤,៨៥៨នាក់។
* សរុបចំនួន៖ ១,២៤១,៩៤៧នាក់ (គិតថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១)