(ភ្នំពេញ)៖ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា នៅយប់ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសានេះ បានចេញសេចក្តីបញ្ជាក់បន្ថែមពីការលក់អង្ករបញ្ចុះតម្លៃពី១ម៉ឺន ទៅ២ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយបេ ៥០គីឡូក្រាម។

សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បញ្ជាក់ថា «ការបញ្ចុះថ្លៃអង្ករបន្ថែម ពី ២០ម៉ឺនរៀល ទៅ៤០ម៉ឺនរៀល ក្នុងមួយតោន ឬ ពី ១ម៉ឺនរៀល ទៅ ២ម៉ឺនរៀល ក្នុងមួយបេ ៥០គីឡូក្រាម លើតម្លៃគោលដែលបងប្អូនធ្លាប់ទិញកន្លងមក មិនមែនលក់ក្នុង ១បេ ៥០គីឡូក្រាម តម្លៃ ១ម៉ឺនរៀល ទៅ២ម៉ឺនរៀលនោះទេ»

សូមអានសេចក្តីប្រកាសរបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករដូចខាងក្រោម៖