(តាកែវ)៖ រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន១៣នាក់ថ្មីទៀត។

ជាមួយនឹងការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងថ្មីនេះ រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ បានអំពាវនាវឱ្យអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ និងប្រយោលជាមួយបុគ្គលទាំងនោះ ត្រូវរាយការណ៍មកកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាបន្ទាន់ និងប្រញាប់រូសរាន់ផ្តល់សំណាក៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ៖