(ភ្នំពេញ)៖ ឱកាសពិសេស ! លោកអ្នកចំណាយត្រឹម១៥០ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ការចូលរៀនវគ្គសិក្សាថ្មីរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលព័ត៌មាន Fresh News អំពីការសរសេរព័ត៌មាន ដូចជាអត្ថបទដំណឹង បទយកការណ៍ និងបទពិពណ៌នាជាដើម។ សម្រាប់សិស្សឆ្នើម នឹងមានឱកាសចូលបម្រើការ ឬហាត់ការណ៍បន្ថែម នៅក្នុងអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News តែម្តង។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលមើលខិត្តបណ្ណ ឬទំនាក់ទំនង៖

១៖ លោក ពេជ្រ ប៊ុនសាយ អគ្គនាយករងអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News និងជាអនុប្រធានប្រចាំការ FTC ទូរស័ព្ទ និង Telegram លេខ៖ 089 960 090
២៖ កញ្ញា ថាន រស្មី ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ឬ Telegram ៖ 092 322 334៕